Neurovzdělávání

Proč

 • trvale zlepšit svůj mozek
 • investovat menší čas do rozvoje, a přesto získat víc
 • investovat svůj čas i peníze přesně do toho, co potřebuji já pro ovládání svého mozku
 • přestat být v zajetí svých návyků, které snižují kvalitu mého myšlení, rozhodování, srozumitelnosti ve vyjadřování, v emočním naladění

Jak

 • zapojit do svého seberozvoje neurotechnologii, konkrétně tzv. EEG biofeedback, který snímá vlny mozku, jež jsou výsledkem součinnosti všech neuronů (mozkových buněk), což je právě ona elektrická mozková aktivita nebo-li mozkové vlny. Tyto mozkové vlny lze snímat pomocí citlivých elektrod na povrchu hlavy.
 • posilovnou mozku založenou na sebeučení mozku při plnění jednotlivých úloh zcela nenásilnou/hravou formou za prostřednictvím EEG biofeedbacku
 • využít to, co 21. století nabízí ve svých poznatcích o fungování mozku a lidského těla, využít rozmach v technologií
 • zapojení neurotechnologie obohacené o vedení koučem, trenérem nebo terapeutem, odborníkem, který má nad věcí nadhled, dokáže zachytit a pojmenovat něco, čeho si samotný člověk nevšimne, neuvědomí, neboť je toho jeho zažitý způsob myšlení, vnímání, jeho návyk. Tento odborník si může všimnout i zcela nepatrné nuance jak díky svým dovednostem v dané profesi, také však díky EEG biofeedbacku a reakcí mozkových vln

Co

 • Zcela unikátní forma osobního rozvoje převyšující i průmysl 4.0.

Pro koho je služba určena

Primárně pro businessovou klientelu, tj. pro všechny kdo chtějí/potřebují zefektivnit svůj výkon v oblastech jako je:

 1. posuzování a řešení problémů
 2. proces plánování
 3. schopnost organizování
 4. rychlost zpracování informací
 5. vyjadřovací schopnosti
 6. kreativita
 7. koncentrace a pozornost

Sekundárně je tato metoda vhodná pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat (od 8 let bez rozdílu pohlaví). Mimo jiné i při klinické aplikaci pro klienty s různými poruchami (učení, koncentrace, spánku atd.)

Jak samotný trénink probíhá

Celý program představuje ucelený celostní přístup k rozvoji jedince, což umožňují následující kroky:

1.      Dialogem mezi klientem a EEG-koučem, který se pro následné ověřování či modifikaci programu zaznamenává do dotazníku.  Vedle základních dat o klientovi potřebných k sestavení osobního a rodinného prostředí, které klienta formuje popisujeme i soubor témat a jejich symptomů, které klienta k nabízenému programu přivádějí.

2.      Vstupní dialog může být s ohledem na výstupy z něj doplněn detailní diagnostika prostřednictvím neurotechnologie (neurofeedback, také nazýváno jako EEGfeedback, dále jen „NFB“), kdy je po celém povrchu hlavy měřena elektrická aktivita střídavě (vždy po dobu jedné minuty) se zavřenýma a otevřenýma očima v uvolněné koncentraci. Dostatečná pro správný záznam je už koncentrace v podobě toho, že se klient dívá do prostoru, čili s otevřenýma očima je pozornost zaměřena do jednoho bodu. Naměřené hodnoty jsou porovnány s normou a ve spolupráci s klientem je sestaven plán tréninků. Dle potřeb a možností klienta jsou zvoleny tréninkové protokoly (druhy tréninku) a následně započat trénink.

3.      Po celou dobu práce s klientem (diagnostika i trénink) je přihlíženo k jeho aktuálnímu stavu (únava, akutní onemocnění apod.). Každý klient postupuje programu svým vlastním tempem. Výsledky tréninků i plán je obvykle průběžně posuzován (revidován), a to EEG-koučem, klientem i spolupracujícími odborníky.

4.      Během tréninku sedí klient v pohodlném křesle pro zajištění motorického klidu a uvolnění. Elektrody připojené na přesně určených bodech hlavy (dle nastaveného plánu) snímají aktuální elektrickou aktivitu v dané oblasti mozku a v závislosti na této aktivitě EEG-kouč simuluje frekvenci dle potřeb mozku daného klienta

5.      Analýzu záznamu elektrické aktivity mozku (QEEG) klienta provádí přístroj NFB ve spolupráci s PC tak, že NFB je připojený k PC, který zesílený signál zpracovává. Tenhle postup umožňuje třídit mozkové vlny do frekvenčních pásem a převádět jejich hodnoty do digitální podoby. Křivka obdobná záznamu EEG se sleduje EEG koučem na monitoru. Klientovi tento záznam je promítán ve srozumitelnější grafické formě, a to v podobě videohry. Laicky řečeno záznam je přeložen do videohry, jejichž podobu si může klient vybrat dle své potřeby či přání.

6.      Tento přeložený záznam dává klientovi senzorickou (znázornění křivek EEG, videohra), sluchovou (melodie, pípnutí) či taktilní (vibrační) zpětnou vazbu vždy, když se mu daří zvýšit svou mozkovou činnost v požadovaných frekvenčních pásmech, nebo ji naopak potlačit tak, jak to vyžaduje EEG-koučem nastavený trénink. Běžný trénink určité frekvence posiluje, jiné naopak potlačuje (inhibuje), a tak dochází ke sladění mozkových aktivit.

7.      Vždy je zapotřebí více než jeden tréninky, neboť jde o přirozenou biologickou zpětnou vazbu, kterou mozek reaguje na učení. Rozsah tréninků zajišťuje  v mozku časový rozsah změn, který je minimálně 10letý.

  Kontaktujte Moniku

  Vaše jméno
  Váš email
  Váš telefon
  Vaše zpráva